Thành viên Husic Nhiệm vụ - Quyền lợi

I. Nhiệm vụ của thành viên

 • Chấp hành điều lệ hội và các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành hội, tuyên truyền và phát triển hội viên.
 •  Rèn luyện y đức xã hội chủ nghĩa, tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.
 • Sẳn sàng cống hiến mọi khả năng của mình để phục vụ nghề nghiệp, phục vụ nhân dân, xây dựng mối đoàn kết nội bộ và đấu tranh chống mọi tư tưởng, hành động có hại đến uy tín của hội.
 • Hoạt động chuyên môn phải theo đúng đường lối y học của đảng và các chủ trương y tế của nhà nước.
 • Tham gia sinh hoạt hội và đóng hội phí đầy đủ.

II. Quyền lợi của thành viên

 • Thảo luận, biểu quyết, bầu cử, ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành hội các cấp trong các kỳ đại hội, trừ các hội viên liên kết và hội viên danh dự
 • Được trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt chuyên ngành của hội, được bảo vệ quyền tác giả và đăng vào các tạp chí, nội san của hội.
 • Được dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo của hội, được khuyến khích phát huy mọi khả năng trong lĩnh vực thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc sức khoẻ nhân dân
 • Được hội bảo vệ quyền lợi chính đáng và được hưởng mọi quyền lợi khác 
 • Được giám sát mọi công việc của hội, trừ các hội viên liên kết và danh dự.
 • Được quyền xem các thông tin chỉ dành cho thành viên