Dịch vụ

Tư vấn NCKH về kiểm soát nhiễm khuẩn và dịch tể bệnh viện

(11/05/2011,11:35:18)

HUSIC sẵn sàng tư vấn các đơn vị, các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học trong kiểm soát nhiễm khuẩn và dịch tể bệnh viện

Dịch vụ tư vấn kiểm soát nhiễm khuẩn

(11/05/2011,11:31:01)

HUSIC sẵn sàng tư vấn các đơn vị, các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện các vấn đề liên quan đến kiểm sóat nhiễm khuẩn và dịch tể bệnh viện

Dịch vụ giám sát nhiểm khuẩn và dịch tể bệnh viện

(11/05/2011,11:27:02)

HUSIC sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị, các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện các vấn đề liên quan đến giám sát nhiễm khuẩn và dịch tể bệnh viện

Đầu trang Đầu trang